Search form

Matiyo 25:20

20Ya isang sogoonon nga insarigan ka limang ka libo nga ka pisos min-atobang iza ka toong amo daw indara ya anak nga limang ka libo. Kamhan minlaong iza nga Sinyor, insarigan mo hao ka limang ka libo. Kamhan wani pen sab ya anak na limang ka libo.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index