Search form

Matiyo 25:22

22Kamhan ya ikadowang sogoonon nga insarigan ka dowang ka libo nga ka pisos min-atobang iza ka toong amo daw indara ya anak nga dowang ka libo nga ka pisos. Minlaong iza nga Sinyor, insarigan mo hao ka dowang ka libo nga ka pisos. Kamhan wani pen isab ya anak na dowa mong ka libo.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index