Search form

Matiyo 25:23

23Minsambag ya toong amo nga madazaw iko. Masarigan iko ka geramay nga kowarta agon isarig pen nao kanmo ya dakola. Magseled ko ka kanaong hel-anan kay panaranginan ta ko ka mga magazon.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index