Search form

Matiyo 25:24

24Kamhan min-atobang sab kanangiza ya ikatlong sogoonon nga insarigan ka isang ka libo nga ka pisos. Nagabaribad iza nga nagalaong nga Sinyor, nahagdam di hao nga waray kalooy mo. An-ani ko dizan ka wara mo itanem. Anhipes ko dizan ka wara mo ipegas.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index