Search form

Matiyo 25:30

30Na, ya sogoonon nga maonga iitsa mazo iza ngaro ka masarang kadeglem. Kamhan magapangageet iza ka toong ngipen ka paghaza.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index