Search form

Matiyo 25:31

31Na, hao nga minhon-a ka bisan sin-o nga mahon-ang tao, kay-an ka pagbalik nao ngarini ka paghari ka mga tao anlo-to hao dizan ka lo-toanan ka paghari nga madazaw selengan. Iba sab kanao ya tanan mga sogoonon nga taga langit.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index