Search form

Matiyo 25:34

34Kamhan hao nga anhari anlaong hao ka mga tao dizan ka kanaong too nga intagan di kamo ka magazon na kanaong Ama. Magseled kamo ka magazong hel-anan nga naandam daan para kamazo sokad kawandini pen ka sinogdan pen na kalibotan.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index