Search form

Matiyo 25:35

35Kay izang dini kaini ka pagbengtasa ka nao impakaen mazo hao. Pag-ohawa ka nao impainem mazo hao. Bisan istranyo hao impapanik mazo hao dizan ka kamazong lagkaw.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index