Search form

Matiyo 25:41

41Kamhan anlaong hao ka mga tao dizan ka kanaong wala nga silotan gazed kamo. Pomanaw kamo dini kanao ngaro ka laga nga diri gazed mapareng nga in-andam daan para kan Satanas daw ya toong mga sogoonon.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index