Search form

Matiyo 25:44

44Kamhan ansambag isab siran kanao nga Ginoo, daw kagan-o sa kami makakita kanmo nga inbengtas kon in-ohaw? Daw kagan-o sa kami makakita kanmo nga istranyo daw waray ilis nga bado? Kagan-o sa kami makakita kanmo nga nabedlay kon napiriso? Kamhan ono sang wara kami makatabang kanmo?

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index