Search form

Matiyo 26:14

14Na, pagkakamhan kaiza si Hodas nga taga Kariyoti nga isa dizan ka mga napolo may dowang ka sinarigan ni Hisos minkaro iza ka mga oloolo na mga pari nga Yodayo.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index