Search form

Matiyo 26:15

15Kamhan nangotana iza kaniran nga daw ono ya isohol mazo kanao kon haoy omatod kan Hisos dini kamazo? Kamhan minbazad siran ka katloan nga ka palata. Singed iton ka ikabazad ka isang bolos nga oripen.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index