Search form

Matiyo 26:17

17Na, pagdateng ka primirong aldaw ka pista ka pagpangaen na mga Yodayo ka pan nga waray pasoligay minkarini kan Hisos ya toong mga sinarigan kay pangotanhen nga Ginoo, daw hain ya lagkaw nga andaman nami ka pagkaen mo ka pista?

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index