Search form

Matiyo 26:18

18Minsambag si Hisos nga komaro naa kamo ka may nagahela ka siyodad nga Hirosalem. Kamhan long-on mazo iza nga Nong, ya kanaming maistro ani minlaong nga arani di ya toong tirmino ka pagpanaw agon iza daw ya toong mga sinarigan ankaen siran ka pista dizan ka kanmong lagkaw. Ani ini ya pagtogon ni Hisos kaniran.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index