Search form

Matiyo 26:2

2mahagdam kamo nga kon-isa pen pan-ihawen na mga Yodayo ya mga nati na karniro kay mamista siran. Kamhan hao nga minhon-a ka bisan sin-o nga mahon-ang tao, dakpen hao niran dazaw ipalansang ka kros.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index