Search form

Matiyo 26:21

21Ka nagapangaen pen siran minlaong si Hisos nga timan-an mazo gazed ini nga wadini kanta may isa nga an-edlaw kanao.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index