Search form

Matiyo 26:25

25Kamhan si Hodas nga om-edlaway kan Hisos nangotana iza nga Maistro, daw hao ya an-edlaw kanmo? Minsambag si Hisos nga inlaong di mo.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index