Search form

Matiyo 26:28

28Kay ini nga imnenen kilalhen mazo nga kanaong dogo nga ipaawas nao kay-an ka pagkapatay nao para ka sala na mga mataed nga tao dazaw pasaylohon siran na Diyos ka kanirang mga sala. Ya kanaong dogo ani ya pirmahan na Diyos ka bag-ong saad naiza ka tanan mga tao.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index