Search form

Matiyo 26:29

29Timan-an mazo gazed ini nga diri gazed hao an-inem pag-isab ka sapa na mga obas hangtod ka paghari na kanaong Ama ka bag-ong kalibotan. Anipen an-inem hao ka bag-ong imnenen iba kamazo.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index