Search form

Matiyo 26:31

31Kamhan minlaong si Hisos kaniran nga koman nga kahabzen kamong tanan mandalagan daw mamiza kanao. Kamhan matoman ya daan pinasoyat na Diyos nga nagalaong nga ipapatay nao ya mag-aligrahay ka mga karniro. Kamhan mangabelagbelag di ya mga karniro. Ani ini ya daan pinasoyat na Diyos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index