Search form

Matiyo 26:34

34Minsambag si Hisos nga Pidro, timan-an mo gazed ini nga koman nga kahabzen ka wara pen tagaok ya manok ikatolo di mo hao kon ilimed paglaong nga diri kon iko ya kanaong sakop.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index