Search form

Matiyo 26:36

36Pagkakamhan kaiza minkaro sin Hisos ka Gitsimani nga tamnanan ka mga liwaan inngaranan ka Olibo. Pagdateng dizan minlaong si Hisos nga maglo-to naa kamo dini kay ankaro pen hao ka hon-ahan kay ampangamozo pen hao ka Diyos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index