Search form

Matiyo 26:39

39Pagkaro naiza dizan ka hon-ahan minpatihapa iza ka lopa kay anhangzo iza ka Diyos nga nagalaong nga Ama nao, kon mahimo diri mo hao pag-ipapatay para ka mga sala na mga tao. Piro iko ka say magaponto kanao.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index