Search form

Matiyo 26:42

42Pagkakamhan kaiza minbalik si Hisos ka inkarohan naiza kazina. Kamhan ikadowa di koman naiza pagpangamozo nagalaong nga Ama nao, kon diri mahimo nga ipalikay mo hao ka masiet nga kalised kaan tomanen mo lamang ya inbet-an mo kanao.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index