Search form

Matiyo 26:45

45Kamhan minbalik disab iza ka toong mga sinarigan. Kamhan nagalaong iza pagpokaw kaniran nga onosang nagapahikatorog pen sa kamo gihapon? Mindateng di koman ya tirmino nao ka pagkapatay. Magaedlawan di hao koman doro ka mga makasasala nga tao.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index