Search form

Matiyo 26:47

47Na, ka nagapanaba pen si Hisos mindateng di matood ya isang sinarigan nga si Hodas. Iba ya mga mataed nga magakagobot nga mga tao nga nagapandara ka mga lodzo daw ya mga ibonalay kay insogo siran na mga oloolo na mga pari daw ya mga malaas nga Yodayo.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index