Search form

Matiyo 26:5

5kay nagalaong siran nga kay-an ka pagkaliwas na pista dakpen si Hisos dazaw diri magobot ya mga mamistahay. Ani ini ya sabot niran.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index