Search form

Matiyo 26:53

53Daw wara kamo mahagdam nga kon ampakitabang hao ka kanaong Ama ipadara dazon naiza ngarini kanao ya pirang ka libo nga kasoldawan nga taga langit?

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index