Search form

Matiyo 26:55

55Minlaong sab si Hisos ka mga mataed nga tao dizan nga onosa wani baza kamo? Daw tolisan hao wani nga dakpen di sa mazo hao koman ka lodzo daw ibonalay? Izang dini kaini dizan ka dakolang lagkaw nga pangamozoanan ka Diyos aldaw-aldaw nagalo-to hao ka pagsindo ka mga tao. Kamhan wara sa mazo hao dakpa.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index