Search form

Matiyo 26:56

56Piro ya kaazi nao koman ani di ya pagtoman ka kasoyatan na mga karaang propita na Diyos mahitenged kanao. Pagkakamhan ni Hisos paglaong kaiza namiza dazon kanangiza ya tanan mga sinarigan. Nandalagan siran pag-izaiza.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index