Search form

Matiyo 26:57

57Kamhan ya nandakep kan Hisos in-ated niran iza ngaro kan Kayapas nga labaw nga pari. Namagkatipon di dizan ya mga maistro ka tinoohan na mga Yodayo daw ya mga malaas.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index