Search form

Matiyo 26:59

59Na, dalem ka lagkaw nagatipon di ya mga oloolo na mga pari daw ya tanan mga maistro daw ya tanan mga malaas kay anpangita siran ka ikabetangbetang nga salaan si Hisos dazaw pahamtangan iza ka kamatazen.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index