Search form

Matiyo 26:61

61Nagapanan-og siran nga minlaong itong tao nga makageba iza ka dakolang lagkaw nga pangamozoanan ka Diyos. Pagkakamhan hinangen naiza koni ya bag-ong lagkaw ka tolo kang ka aldaw.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index