Search form

Matiyo 26:62

62Pagkakamhan nirang dowa pagpanan-og ya labaw nga pari mintindeg dizan ka tenged niran kay nangotana iza kan Hisos nga daw waray ikasambag mo ka kanirang sombong?

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index