Search form

Matiyo 26:63

63Nagapahenek lamang si Hisos. Kamhan minlaong ya labaw nga pari nga ya Diyos nga bohi ani ya magapanalinga koman. Magpanan-og naa iko. Daw iko si Kristo nga Maanak na Diyos nga hari nga pinili naiza?

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index