Search form

Matiyo 26:69

69Na, si Pidro nagalo-to iza dizan ka pawa na lagkaw na labaw nga pari. Kamhan may babazi nga binolanan nga minkadizan kanangiza daw nagalaong nga iko isab ya nagaibaiba kan Hisos nga taga Galiliya.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index