Search form

Matiyo 26:7

7Kamhan may minseled nga babazi nga nagadara ka garapahay nga hininang nga bato. Ya ngaran na bato nga garapa ani alabastar. Ya leen na grapa klasi na lana nga masarang kahamot. Mahal gazed iton kon paliten. Kamhan imbo-boan di naiza ya olo ni Hisos ka nagakaen pen iza.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index