Search form

Matiyo 26:71

71Pagsinged ni Pidro ngaro ka azihanan na pirtahan waton ya iba nga babazi nga binolanan. Pagpakakita ka naiza kan Pidro minpanaba iza ka mga tao nga mintindeg dizan nga iton nga tao ani gazed ya nagaibaiba kan Hisos nga taga Nazarit.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index