Search form

Matiyo 26:74

74Basta kay minpaninhaga si Pidro paglaong nga mapatay pen hao kon bakaken hao. Inday kon sin-o itong taohana nga magalong-on mazo. Pagkakamhan ni Pidro pagsambag mintagaok dazon ya manok.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index