Search form

Matiyo 27:1

1Na, pagkamasiselem kaiza ya tanan mga oloolo na mga pari daw ya mga malaas na mga Yodayo namagsabot siran kon onhon niran pagpapatay kan Hisos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index