Search form

Matiyo 27:21

21Kamhan nangotana si Pilato kaniran pag-otro nga ya dowang ka tao daw sin-o ya bohian nao kanirang dowa? Minsambag siran nga si Barabas!

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index