Search form

Matiyo 27:22

22Nangotana si Pilato pag-otro kaniran nga ono sa ya gosto mazo kan Hisos nga inngaranan kan Kristo? Kamhan namagdengan gazed ya tanan mga tao pagsambag nga ipalansang di iton ka kros!

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index