Search form

Matiyo 27:28

28Kamhan inhoboan niran si Hisos ka isang ka lapid nga toong bado. Kamhan impabadoan iza ka mararag nga bado singed ka bado na hari piro lain.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index