Search form

Matiyo 27:29

29Pagkakamhan niran paglokong ka balala nga mga dogihen inhinang niran ka korona. Kamhan insokbot niran dizan ka olo ni Hisos. Impahawid sab niran ya toong alima ka sogkod kay nagapakahinang ka hari. Kamhan dizan ka toong paahan nanlohod siran pagpatitahod. Nagasorasora siran pagsaza nagalaong nga tinahod ong hari na mga Yodayo!

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index