Search form

Matiyo 27:3

3Na, si Hodas nga min-edlaw kan Hisos, pagkahagdam ka naiza nga inhokman di niran si Hisos ka pagpatay minbasol gazed iza ka toong kaogaringen. Kamhan minbalik iza ngaro ka mga oloolo na mga pari daw ya mga malaas kay ioli kontana naiza ya toong sohol nga katloan nga ka palata.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index