Search form

Matiyo 27:34

34Pagdateng ka niran dizan impainem kontana si Hisos na mga soldaw ka bino sinaktan ka masarang kapait nga tambal ka kasakit ka paglansang. Piro pagtilaw naiza wara di iza mag-inem.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index