Search form

Matiyo 27:35

35Pagkakamhan kaiza inlansang si Hisos ka kros. Kamhan namagriparipa siran kon sin-oy makatag-iza ka mga bado ni Hisos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index