Search form

Matiyo 27:40

40nga nagalaong nga matod sa iton nga nagalaong ko nga makageba ko ka dakolang lagkaw nga pangamozoanan ka Diyos. Kamhan baza-baza hinangen mo pag-isab ka bag-o ka tolo kang ka aldaw. Kon matood pen ya panaba mo tabangan mo koman ya kanmong kaogaringen. Kon iko ya Maanak na Diyos magtena di ko dizan ka kros.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index