Search form

Matiyo 27:42

42nakalibri iza ka iba nga tao piro diri iza makalibri ka toong kaogaringen lawas. Daw hari baza iza na mga kaliwatan ni Israil? Kon makatena iza dizan ka kros antoo kami nga iza ya Maanak na Diyos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index