Search form

Matiyo 27:46

46Kamhan ka hapit di alas tris mabaskeg gazed ya saba ni Hisos ka paghawag ka toong Ama ka saba nga Hinibriyo nagalaong nga kanaong Diyos, kay ono sa wani imbizaan di mo hao?

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index